Regulamin

Regulamin

I. Podstawowe definicje

 1. Artsite - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej artsite.pl, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie prac wykonanych przez Użytkowników ce-lem poszukiwania nabywców;
 2. Użytkownik – osoba będąca autorem Dzieła lub uprawnionym do nim rozporządzania, który korzystając z serwisu, ma możliwość zamieszczania swoich prac, celem poszukiwania dla nich nabywców;
 3. Dzieło – praca wykonana przez Użytkownika w dowolnej technice, której jest on twórcą i przysługują mu do tej pracy prawa autorskie
 4. Administrator – Patryk Kłys
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Artsite, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu i usług świad-czonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik, powinno speł-niać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działa-nie strony Sklepu,
  • aktywne konto poczty e-mail.
 4. 4. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  • w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
  • w przypadku załączników, w tym w szczególności plików graficznych – oprogramowanie kompute-rowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności ____________ etc.
 5. Zakres usług świadczonych przez Administratora nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani opro-gramowania wskazanych w ust. 4.
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Administratorem a Użyt-kownikiem.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Serwisie jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 3. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikiem o klientem korzystającym z portalu oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy tymi podmiotami.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie prac na portalu jest bezpłatne.
 2. Celem zamieszczenia prac przez Użytkownika konieczne jest utworzenie indywidualnego konta, które odbywa się poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza.
 3. Administrator nie pobiera opłat - wynagrodzenia prowizyjnego w przypadku zawarcia umów po-między Użytkownikami.
 4. Praca zamieszczona przez Użytkownika publikowana będzie przez czas nieograniczony.
 5. Zamieszczenie Dzieła wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika od-powiedniego formularza.
 6. Użytkownik podczas zamieszczania ogłoszenia obowiązany jest opisać swoją ofertę w sposób możliwie najdokładniejszy.
 7. Umieszczając Dzieło, Użytkownik obowiązany jest zamieścić przesłać plik graficzny o następu-jących parametrach:
  1. __________________
  2. __________________
 8. Ilość Ogłoszeń zamieszczonych w przez jednego Użytkownika nie jest ograniczona. Zabronione jest umieszczanie ogłoszenia dotyczącego tej samej oferty więcej niż jeden raz.
 9. Ponadto zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
 • Wprowadzają w błąd
 • Nie są zgodne ze stanem faktycznym oferty;
 • Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne;
 • Zawierają zdjęcia ukazujące nagość itp.;
 • Naruszają godność osób trzecich;
 • Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
 • Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
 • Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
 • Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w tym przede wszystkim prawa autorskie i pokrewne
 • Zostały utworzone przez sztuczną inteligencję

V. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkow-ników w ramach serwisu.
 3. Administrator nie kontroluje wiarygodności osób korzystających z serwisu Artsite w szczególno-ści za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli ogłoszenia i wstrzymania jego pu-blikacji w przypadku podejrzeń co do legalności pochodzenia towaru lub podejrzeń, a także gdy ogłoszenie może naruszać Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa;
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytko-wników do dokonania transakcji.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku wykonanie takiej umowy.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowied-niego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  • są sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem,
  • są powszechnie uznane za obraźliwe.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z serwisu Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.

IX. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Administratora, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres administracja@art-site.pl lub adres email: kontakt@art-site.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Dzieła bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej takie dane które umożliwiają identyfikację Ogłoszenia oraz tożsamość zgłaszającego reklamację oraz okoliczności stanowiące podstawę reklamacji oraz żądanie reklamacyjne;
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed roz-patrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacja prawidłowo złożona jest rozpoznawana w terminie 14 dni od daty otrzymania. W przypadku konieczności jej uzupełnienia termin 14 dniowy na jej rozpatrzenie rozpoczyna bieg od daty jej uzupełnienia. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

Formularz pomocy

Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X